Tel. Nos. (632) 8894-5401 | 8894-5402 | [email protected]
Mezzanine Floor, Salesiana Building, Arnaiz Ave, cor., Chino Roces Ave, Makati, 1223 Metro Manila

Dakilang Kapistahan ng Pentekostes

Dakilang Kapistahan ng Pentekostes
August 8, 2019 admin

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Dakilang Kapistahan ng Pentekostes” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”post-header-h2″][vc_column_text]

PAUNANG SALITA

–    Umabot na tayo sa ikalawang mahalagang kapistahan sa Taong Liturhiko: ang Kadakilaan ng Pentekostes, na pinagwawakasan ng Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Malapit ang pagkakaugnay ng Pasko ng Pagkabuhay at ng Pentekostes.

– Noong una, ang Kadakilaan ng Pentekostes ay isa sa tatlong pangu-nahing kapistahan sa kalendaryo ng mga Judio. Sa kapistahang ito, pinapupurihan ng mga Judio ang Diyos dahil sa:

  • TIPAN o pakikipagkasundo ng Diyos sa kanila sa Bundok ng Sinai,
  • SAMPUNG UTOS, na tinawag nilang KAUTUSAN, at
  • ANI NG BUTIL na katatapos pa lamang.

– Sa Kanyang karunungan, pinili ng Diyos ang araw kung kailan matutupad ang pangako ni Hesus na magsusugo siya ng Espiritu Santo sa mga apostol, at sa gayo’y:

  • Pagtibayin ang BAGONG TIPAN, di lamang sa isang bansa kundi sa buong sangkatauhan, isang kasunduang nilagdaan nang tayo’y binyagan;
  • Ipahayag ang BAGONG KAUTUSAN, na binubuo ng isa lamang utos: mag-ibigan tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin; at
  • Pasimulan ang ANI NG MGA KALULUWA sa 3,000 taong nanampalataya kay Kristo nang mapakinggan nila si Pedro. Patuloy ang aning iyon mula pa noon at magpapatuloy ito para sa atin hangga’t may isa pang taong kailangang iligtas.

–    Ngayon ay Araw ng Pentekostes. Natitipon tayo rito upang malugod na tanggapin ang Espiritung nais ng Panginoong ipakibahagi sa Eukaristiyang ito.

PAMBUNGAD

Espiritu ng Poong D’yos, lumukob sa sansinukob,

at sa tanang kanyang sakop, dunong niya ay pumuspos.

Aleluya ay ihandog!

PANALANGING PAMBUNGAD

Ama naming makapangyarihan,

pinababanal mo ang iyong pandaigdig na Sambayanan

sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan.

Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos nang ganap

sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat

para puspusin ang kalooban ng tanan

noong ang Mabuting Balita ay simulang ipangaral

sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo

magpasawalang hanggan. – Amen!

Dakilang Kapistahan ng Pentekostes

If you liked this article, then you’ll love the full version! Subscribe now to Word & Life.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]